Köylerimiz ve Muhtarlarımız

Köyler

...

2014

AKALAN KÖYÜ

     1103 nüfusa sahip olan köy, 1924 yılında mübadele ile Selanikten gelen muhacırlar tarafından oluşturulmuştur. Daha önceleri Rumların yaşadığı köyün o zamanki adı Hakalan olup zamanla bu isim Akalan olarak değişmiştir. Çatalca'ya uzaklığı 14 km olan köyün, Doğusunda Subaşı Güney Doğusunda Gökçeali, Güneyinde İnceğiz, Güney Batısında Kabakça, Batısında İhsaniye köyleri ile Kuzeyinde Kalfaköy bulunmaktadır. Bir orman köyü olan Akalan'ın tarım arazisi az olduğu için tarım ve hayvancılık yok denecek kadar azdır. İşçi ve küçük esnaf ile sanayide çalışan çoktur. Ayazma adındaki çeşmenin suyu meşhur olan köyün orman kenarları piknik alanı olarak kullanılmaktadır.

Muhtar                          : Halil AKGEYİK
Muhtarlık Tel               :( 0212) 786 2211

 

Aydınlar Köyü

1114 nüfusa sahip olan Aydınlar Köyü, 1877 yılında 15 hane olarak kurulmuştur. Köyün ilk sakinleri olan Türkler, Bulgaristan'ın Tırnava kazasından gelerek önce Silivri'nin Çeltik Köyüne yerleşmişler, daha sonra hayvancılıkla uğraştıklarından orasını beğenmeyerek, Aydınlar'ın şimdi bulunduğu alana gelerek ormanlık olduğundan buraya yerleşmişlerdir. Aydınlar Köyü'nün ilk adı Taşocağı anlamına gelen Alaton'dur. Şimdiki adını 1960 yılında köy isimleri değiştirilirken almıştır. Etrafı ormanlarla kaplı olan Aydınlar Köyü, Istranca Dağları'nın eteklerinde kurulmuş olup Doğusunda Karamandere, Batısında Binkılıç, Güneyinde Dana-mandıra ve Yaylacık Köyleri, Kuzeyinde Istıranca Ormanları yer almaktadır. İlçe merkezine uzaklığı 42 km'dir. Köy halkı, ormancılık, odun kömürü ile geçimlerini sağlamaktadır.

Muhtar                          : Bedri ÇÜVEN
Muhtarlık Tel               :( 0212) 772 0074

Başakköy

Başak Köyünün nüfusu 430 olup eski adı Sivasköy'dür. 1960'tan sonra adı Başak Köyü olarak değiştirilmiştir. Anlatılanlara göre köy, 1600'lü yıllarda Sivas ilinin Benderli veya Bedirli yöresinden gelenler tarafından kurulmuştur. Başak Köyü'nde yöreye uygun olarak ormancılık işleri yapılır. Köy sınırlarının tamamı ormanla kaplıdır. Ormanlara hakim bitki meşedir. Bundan başka gürgen, çınar, çalı ve diğer bitki türleri vardır. Köy halkı planlı orman kesimlerinin işçiliğini yapmaktadır. Amatör avcılık yapılmaktadır. Başak Köyü'nün doğusunda Örencik, batısında Çiftlikköy,kuzeyinde Hisarbeyli ve Ormanlı, güneyinde Kalfaköy bulunmaktadır.
Çiftlikköy-Çatalca yolu üzerinde bulunan köy, ilçe merkezine 28 km uzaklıktadır. Köy halkı bahçe tarımı,hayvancılık ve orman işçiliği ile geçimini sürdürmektedir. Son yıllarda fabrikada çalışanların sayısında da önemli artış gözlenmektedir.

Muhtar                          : İzzet DÖVİ
Muhtarlık Tel               :( 0212) 784 2136

Belgrat Köyü

Belgrat Köyünün yapılan son sayıma göre nüfusu 395tir. Köyün tarihi 1910 yıllarına dayanmaktadır. Çatalca'nın kuzey batısında kalan köyün arazisinin 4/3'ü ormandır. Bu orman genellikle meşe ve baltalıktan oluşmaktadır.Köyün kuzeybatısında Karamandere, doğusunda Çiftlikköy, kuzeyinde ise Karacaköy bulunmaktadır. Çatalca'ya 35 km mesafededir. Trakya yöresinin yerleºmiº bütün gelenek ve göreneklerini yansıtır. Geçim kaynakları olarak; Ormancılık, tarım ve hayvancılığı sayabiliriz.

Muhtar                          : Salih METİN
Muhtarlık Tel               :( 0212) 763 4534

Çanakça 

2310 nüfuslu olup köy halkı 1927-1928 yıllarında Bulgaristandan 60 hane olarak gelip buradaki Salim Bey çiftliğini satın almışlar ve buraya yerleşmişlerdir. Köy, adını Çanakçı Dede Türbesin'den almıştır. Arazinin tarıma uygun olması ve ulaşım sorununun bulunmamasından dolayı devamlı olarak göç almakta ve büyümektedir. Son tespite göre 600 haneye kadar ulaşmıştır. 

Köy halkının % 5 i ticaret %25 i tarım ile geçinmekte, geri kalan % 70 lik bölümü de fabrikalarda çalışmaktadır. 

Orman ile ova arasında geçiş bölgesi olduğundan az miktarda ormana sahiptir. Geri kalan kısmı tarım arazisidir. Kırsal kesimde az da olsa avcılık yapılmaktadır. Kamuru deresi mevkii mesire yeri olarak kullanılmaktadır. 

İlçeye uzaklığı 14 km olan köyün doğusunda Örcünlü ve Kızılcaali Köyü, batısında Karatepe Ormanı, Kuzeyinde Dağyenice Köyü, Güneyinde de Kestanelik Köyü bulunmaktadır.

Muhtar                          : Ayhan TUTUN
Muhtarlık Tel               :( 0212) 794 7100
İlköğretim Okulu Tel  :(0212) 794 7454

Celepköy

65 hane ve 280 nüfusa sahip olan Celepköy, Osmanlılar devrinde Rum Köyü olarak yerleºime açılmıştır. Kurtuluş Savaşından sonra Yunanlılarla yapılan mübadele sonucunda 1924 yılında buradaki Rumların yerine Yunanistan ve Bulgaristandan gelen Türk göçmenler yerleştirilmiştir. Bir orman köyü olan Celepköy tepe bir alana kurulmuştur. 2000 dönüm tarım alanı ulunmaktadır. 

Çatalca'nın kuzeybatısında, Terkos Gölü'nün güney yamaçlarında yer alır. Güneyinde Örencik, kuzeyinde Kara-deniz, batısında Hisarbeyli Köyleri ile komşudur. Çatalca-Yalıköy yolu üzerinde yer alan köy, ilçe merkezine 30 km, İstanbul'a 80 km uzaklıktadır. Köyün geçimi orman ürünleri, mangal kömürü ile az miktarda tarımdan sağlanmaktadır.

Muhtar              : Mustafa Yaşar ÖZKAN
Muhtarlık Tel   :( 0212) 769 7190

Dağyenice Köyü

Dağyenice Köyü 776 nüfusludur. Köyün kuruluşu 2. Beyazıt zamanındaki Fatma Hanım Çiftliğine dayanmaktadır. Buraya Sivas'ın Bedirli Nahiyesi'nden gelen 17 hane yerleşmiştir. Daha sonra 93 harbinin (1877) ardından Bulgaristan'dan gelen göçmenler yerleşmişlerdir. Dağyenice Köyü genelde meşe ağaçlarının hakim olduğu ormanlarla kaplıdır. Zamanla bu ormanlar azalmış, yerine tarlalar açılmıştır. Köy, doğuda Çanakça ve Yazlık Köyü, batıda Akalan Köyü güneyde Subaşı Köyü, kuzeyde Örencik Köyleri ile çevrilidir. İlçeye 17 km uzaklıkta olup Çatalca- Yalıköy yolu üzerindedir. Günün her saatinde minibüs ve otobüs ile ulaşım mümkündür. Köylüler tarım ve ormancılıkla geçinmektedirler. Ayrıca fabrikada çalışanların sayıları da fazladır. 
Alaiye Şehitliği
Çatalcanın gördüğü en zorlu dönem Balkan savaşlarının olduğu dönemdir.Bulgarlar karşısında
bozguna uğrayan Osmanlı ordusu son müstahkem mevkii olan Çatalca'ya,5 Kasım'da Nazım Paşa komutasında gelmiş,19 Kasım'da Bulgarlarla burada savaşa tutuşmuştur. Çatalca Savaşı her ne kadar Bulgarların yenilgisiyle sonuçlanmış olsa da 3 Aralık 1912'de Çatalca tren  istasyonunda ateşkes antlaşması imzalanmış ve bu antlaşmada da Bulgarlar, murahhaslarının kurnazlığı ile masa başında kazanmışlardır. Alaiye (Alanya) taburunun baskına uğraması bu dönemdedir. Bulgarlar, bir tabur askerimizi; henüz yoldan yeni gelmiş bu redif(gönüllü) birliğini biraz da kayıtsızlığımızdan yararlanarak ani bir süngü hücumuyla şafak vakti baskınıyla şehit etmişlerdir. Hatta bu olayın olduğu sıralarda buraya gelen ordu komutanı Mahmut Muhtar Paşa da yaralanmıştır.Türk kuvvetleri, takiben bu birliğin intikamını almışlardır.1913 Londra Antlaşması nın imzalanmasından sonra Balkan devletleri Bulgarlara saldırınca Türk kuvvetleri de Midye (Kıyıköy) - Büyükçekmece sınırını geçmişler. Çatalca bu sırada kurtarılmış, fakat Bulgarlar çekilirken Çatalca'nın Müslüman mahallesini yakmışlar, bir tek Kaleiçi mahallesi yakılmaktan kurtulmuştur (Hristiyan Rumlardan dolayı). Bulgarların yenilgisinin diğer bir sebebi de Osmaniye'den gelen redif taburunun getirdiği kolera, tifo vb. hastalıkların onlara da bulaşmasıyla büyük kayıplar vermelerindendir. Bugün Balkan savaşının en kanlı muharebelerinin geçtiği Çanakça, Dağyenice, Yazlıkköy arasında kalan bölgede Alaiye taburu anısına bir şehitlik bulunmaktadır. Sonradan bu şehitlik bazı hayırsever vatandaşlar ve Alanyalılar tarafından onarılmıştır. Bugün bu topraklar için kanlarını ve canlarını veren aziz şehitlerimizi rahmetle anmaktayız.

Muhtar                          : Ruhi ALDIRMAZ
Muhtarlık Tel               :( 0212) 794 7673
İlköğretim Okulu Tel  :( 0212) 794 7571

Elbasan

Elbasan, 758 nüfusludur. 1924 Lozan Antlaşmasının mübadele gereği Yunanistandan gelen Türklerin iskanıyla köy yerleşime açılmıştır. ' Patriyot' olarak nitelendirilen bu muhacirler arasında halen Rumca konuşanlar var. 

Köyün adı hakkında iki rivayet vardır. Birincisi, köyün 3 km uzağındaki mağaralarda bulunan el figürlerinden geldiği, ikincisi ise, iki deniz arasındaki boğazda kaldığı için rüzgarın çok olmasından bu ismi aldığı söylenmektedir. 

Elbasan tarımsal karakterli ova köyü olup 1978 yılında köyün kuzey kesiminde bulunan bozuk baltalık ormana devlet ve köylü işbirliği ile çam fidanları dikilmiştir. Köyde tarım ve hayvancılık yapılmaktadır. Ayrıca çevre fabrikalarda çalışanlar da vardır. Deniz seviyesinden yüksekliği 324 m olan köy, Çatalca İlçe Merkezi, Çakıl Köyü,Ovayenice Köyü, Kadıköy ve İnceğiz Köyü ile çevrilidir. İlçeye uzaklığı 9 km'dir.

Muhtar                         : Eyüp ÖZEN
Muhtarlık Tel             :( 0212) 778 8045
İlköğretim Okulu Tel:( 0212) 778 8032
PTT                              :
(0212) 778 8198

Gökçeali

Gökçeali’nin nüfusu 1696’dır. Kurtuluş Savaşı sonrası Çatalca Rumları Yunanistan’a göçünce, hazine bu araziye 1924-25 yıllarında Selanik’in Drama Kasabasının Lise Köyünden göçüp gelen Salih ve Ali Kahyalar önderliğindeki 25-30 haneye iskana verilip köye yerleşmeleri sağlanmıştır.

Köyün adı göçmek ve Ali sözlüklerinin birleşmesiyle oluşmuştur. Yunanistan’dan gelip buraya yerleşen Ali Kahya’nın Yunanistan’daki köyünde bulunan dost ve akrabaları arasında “Ali göçtü, biz de göçelim” şeklindeki konuşmalarının zamanla değişerek, göçülecek yer anlamına gelen Gökçeali şekline gelmesiyle oluşmuştur. Ali Kahya’nın mezarı halen Gökçeali Köyündedir.

Köyün doğusunda İzzettin köyü, batısında İnceğiz ve Kabakça köyleri,  kuzeyinde Akalan ve Subaşı köyleri, güneyinde Çatalca ilçe merkezi bulunmaktadır. Gökçeali, Tekirdağ’ın Saray ilçesi ile Çatalca ilçelerini birleştiren karayolu üzerinde olup, merkeze 7 km uzaklıktadır. Ayrıca İstanbul-Edirne trenlerinin geçtiği Gökçeali Tren İstasyonu da burada bulunmaktadır. Tarım ve hayvancılığın yanında köyde briket ve orman ürünü işleyen birer atölye bulunmaktadır.

Muhtar                          : Ahmet ÇİFTÇİ
Muhtarlık Tel               :( 0212) 7783 6008

Gümüşpınar

951 nüfusa sahip olan Gümüşpınar Köyü, 1886 Osmanlı-Rus Savaşı sonrası Bulgaristan'ın Razgat,Şumnu, Eski Cuma, Opaka gibi yerlerinden gelerek buralara yerleşenlerce kurulmuştur. Şu an köyde 220 hane bulunmaktadır. Köy adını, köy çeşmesinin yanında bulunan Gümüş' adındaki bir Arnavut'un mekanından almaktadır. Ona atfen buraya 'Gümüşpınar' denilmektedir. 

Geçim kaynakları, hayvancılık ve ormancılığa dayanmaktadır. Az da olsa tarım yapılmaktadır. Çevresi ormanla kaplı olduğundan avcılık faaliyetleri yaygındır. İlçeye uzaklığı 29 km olan köyün, doğusunda Çiftlikköy, İhsaniye Köyü, batısında Danamandıra Köyü, güneyinde Kurfallı, kuzeyinde ise Karamandere Köyleri bulunmaktadır. İ

stanbul'da satılan meşhur Altınpınar, Akçapınar ve Gümüşpınar damacana içme sularının kaynakları ve dolum tesisleri burada bulunmaktadır.

Muhtar                          : Rahmi ERGÜL
Muhtarlık Tel               :( 0212) 785 4120

Hallaçlı

140 Yıl önce BUlgaristan dan (93 göçmenleri ) Deliorman mevkii Hallaçlı bölgesinden Hacı Nasuh önderliğinde Edirne - Varna üzerinden gelen 7 hane tarafından kurulmuştur. Ormanlık bir alanda kurulan yerleşim alanı günümüzde 450 hane ve 2007 nüfus sayımına göre 1030 nüfusa ulaşmıştır. 

Hayvancılık yapılan köyün süt ürünleri ve ayrıca odun kömürü meşhur olup genelde köy halkı bu iki işle uğraşmaktadır. Kısmen çiftçilik te yapılan köyde Çerkezköy sanayi de de çalışan önemli bir kesim mevcuttur.

İlköğretim okulu 8 yıllık eğitim vermektedir ve ayrıca anasınıfı bulunmaktadır. Köyde okur yazar oranı yüksektir.

Muhtar                          : Nuri SEZER
Muhtarlık Tel               :( 0212) 764 0002
İlköğretim Okulu Tel  :( 0212) 764 0100

Hisarbeyli

Hisarbeyli 475 nüfusa sahiptir. Köy, Orta Asya'dan gelen Asarbey adındaki kişiyle birlikte gelen 9 hanenin yerleşimiyle oluşmuştur. Adını bu kişiden alan köyün ismi zamanla değişerek Hisarbeyli olmuştur. Osmanlı dönemi Fatih Sultan Vakfıyelerindendir. Bir orman köyü olan Hisarbeyli tepelik bir alanda kuruludur. Pek tarım arazisine sahip olmayan köyde orman ve mangal kömürü üretimi; az da olsa çiftçilik ve hayvancılık yapılmaktadır. Ayrıca Terkos Gölünde balıkçılık yapılmaktadır. Çatalca'nın kuzeybatısında, Kestanelik-Yalıköy yolu güzergahında bulunan köy ilçeye 32 km, Karadeniz'e 3 km, İstanbul'a 90 km mesafededir. Terkos Gölü'nün güneybatısında bulunan köyün, doğusunda Celepköy, güneyinde Başakköy, güney doğusunda Örencik ve Batısında da Ormanlı köyleri bulunmaktadır. Köyün 1 km uzağında dere kenarındaki balık satış yerleri önemli bir piknik alanıdır.

Muhtar                          : Hicabi SOYSAL
Muhtarlık Tel               :

İhsaniye 

İhsaniye 1700 nüfusa sahip olup Çatalcanın önemli köylerinden biridir. Köyün ne zaman kurulduğu kesin olarak bilinmemektedir. Bu günkü yerleşim, 1924 yılındaki nüfus mübadelesi sonucu Yunanistan'ın Selanik vilayetinin Langaza İlçesinin Ihlamur köyünde yaşayan Türklerin gelmeleriyle oluşmuştur. 

Eski adı 'Ermeni Köy' iken özgürce yaşam bir 'İhsan' olarak kabul edildiğinden köyün adı 1929 yılında İhsaniye olarak değiştirilmiştir. Batısında yer alan Pınarca mahallesi 1968 yılına kadar Ayazma Köyü Muhtarlığına bağlı kalmış, daha sonra yapılan halk oylaması sonucu Pınarca Mahallesi olarak İhsaniye Muhtarlığına bağlanmıştır. İhsaniye Çatalca'nın kuzeybatısında, Yıldız dağları eteklerinde yer almaktadır. Etrafı ormanlarla çevrilidir. Akalan. Çiftlikköy, Kabakça, Gümüşpınar ile Silivri ilçesine bağlı Akören ve Bekirli Köyleri ile komşudur. Çatalca ilçe merkezine Subaşı istikametinden 21 km, Kabakça köyünde 19 km uzaklıktadır. Binkılıç-İstanbul otobüs hattı üzerinde olduğundan ulaşım problemi yoktur. İlköğretimi bitiren öğrencilerin tamamı orta öğretime devam etmektedir. Eğitim düzeyi yüksektir. Köylüler, ticaret, işçilik, az miktarda tarım , hayvancılık ve orman gelirleriyle geçinmektedirler. 

Köyde mesire yeri olarak Çayır,Tavla ve Pınarca mevkileri bulunmaktadır.
Kocakuyu Mağarasın'da yarasa sürüleri bulunmakta olup ayrıca sarkıt ve dikitlere'de rastlanmaktadır.

Muhtar                        : Mustafa ÇAKILTAŞ
Muhtarlık Tel             :( 0212) 782 1610
Sağlık Ocağı              :(0212)  782 1074
İlköğretim Okulu Tel:( 0212) 782 1146

İnceğiz

873 Nüfusa sahip İnceğizin tarihi, Padişah Yıldırım Beyazıt zamanından daha eski olup sancak kalemliği olarak varlığının uzun süre devam ettirmiştir. 

Köy adını güneyindeki Karasu Deresi kenarında bulunan tarihi inlerden (mağaralardan)almıştır. Köye adını veren mağaraların,(Cevizlilerden)kalma barınak amacı ileyapıldığı ve daha sonraları kilise olarak da kullanıldığı mağara tabanında bulunan haç işaretlerinden anlaşılmaktadır. Bu tip mağaralardan köy sınırları içerisinde ve Tekke Dere mevkiinde dört adet daha vardır. Köyün kurulduğu yer çevreye göre çukurda kalmaktadır. Güneyinde kayalık yamaç ve tepelikler yer alır. Kuzey ve kuzeybatısı düzlüktür. Kuzeyinde meşe ve gürgen cinsi ağaçlardan oluşan baltalı orman alanları bulunmaktadır. 

İnceğiz Çatalca'ya 4 km uzaklıkta olup ulaşım karayolu ve demiryolu ile sağlanmaktadır. Köy halkı geçimini ağırlıklı olarak tarla ziraati ve iyi cins süt inekçiliği ile sağlamaktadır.

Muhtar                          : Şenol YAMAN
Muhtarlık Tel               :( 0212) 782 8139

Kabakça

Nüfusu 17002dür. Tarihçesi çok eskiye dayanır. Reşit Ağa denilen aslen Karslı bir şahıs tarafından kurulmuş olup Balkan Harbinde köy halkı İçerenköy'e taşındığı için boş kalan köyü Paşalar sahiplenmiş,1932 yılında göçmenlere devredilmiştir. Kabakçı Mustafa Paşa'nın torunlarından devralındığı için ismi 'Kabakça' olarak verilmiştir. Halkın çoğu 'Gacal'dır. Nüfusun bir bölümü de göçmenlerden oluşmaktadır. 

Büyükçekmece Gölü'nün kuzeybatı vadisinde, Istranca Dağlarının eteklerinde, ormanların arasına kurulmuş tarihi bir yerleşim yeridir. Deniz seviyesinden yüksekliği 62 m dir. Kuzeybatısında İhsaniye, güneydoğusunda İnceğiz, güneyinde Akören ve Bekirli köyleri bulunmaktadır. 

Ulaşım, (İstanbul'dan) demiryolu ve karayolu ile sağlanmaktadır. Belli başlı geçim kaynakları; ayçiçeği,arpa,buğday üretimi,hayvancılık ve ormancılıktır.

Muhtar                          : Nadir KOYUNCU
Muhtarlık Tel               :( 0212) 782 7448
İlköğretim Okulu Tel  :( 0212) 782 8448
Sağlık Ocağı                :(0212) 782 7489

Kalfaköy

Kalfaköy 890 nüfusa sahiptir. Köy II. Bayazıt zamanında "Halifeköy" adı ile kurulmuştur. Dinine düşkünlüğü ve av merakıyla tanınan II. Bayazıt köyün coğrafyasını çok beğenmiş, bundan dolayı köye bir av köşkü ile, bir cami, bir köy hamamı ve bir sultan çeşmesi yaptırmıştır. Padişah buraya Horasan'dan getirdiği aileleri yerleştirmiş ve köyü oluşturmuştur. Cumhuriyetin ilk yıllarında köyün adı "Kalfaköy" olarak değiştirilmiştir. Kuzeyinde Başakköy, güneyinde Akalan, doğusunda Dağyenice, batısında İhsaniye köyleri bulunmaktadır. Çatalca'ya 25 km uzaklıktadır. Ormandan elde edilen mangal kömürü ve yazın ekilen fasulye belli başlı geçim kaynaklarıdır.
Ayrıca çiftçilik, hayvancılık ve pazarlamacılık da yapılmaktadır.

Muhtar                          : Sadık YUMUK
Muhtarlık Tel               :( 0212) 799 2073
İlköğretim Okulu Tel  :( 0212) 799 2015

Karamandere 

Karamandere 680 kişilik bir nüfusa sahiptir. Köy ismini burada yaşamış olduğu söylenen Karamanlis adında bir Rum vatandaşından almıştır. Ayrıca Karamandan gelip burada yerleşen ailelerin köyün kuruluşunda etkili oldukları söylenir. 1979 yılında kurulmuştur. Ahalinin büyük bir bölümü 1877-78 Rus savaşı sırasında Bulgaristan'dan zorunlu olarak göçe tabi olan kişilerden oluşmuştur. Karacaköy, Belgrat, Gümüşpınar, Aydınlar, Danamandıra köy hudutlarıdır. Köyün Çatalca İlçesine uzaklığı 45 km'dir.  Karamandere doğal su kaynakları açısından da zengindir. Köy, geçimini Ormancılık, hayvancılık (büyük baş) ve az miktarda tarımla sağlamaktadır.

Muhtar                          : Selda ŞİMŞEK
Muhtarlık Tel               :( 0212) 766 0148

Kestanelik 

Köy 2150 nüfusa sahiptir. Kesin kuruluş tarihi bilinmemektedir. Köy, Cumhuriyetten önce Rum azınlığının yerleşim yeridir. Köyün ahalisi, 1924 yılında Yunanistan ile yapılan mübadele gereği Selanik ve çevresinden getirilen insanlardan oluşmaktadır. 

Rumlar zamanında Kestana' olarak adlandırılan köyün ismi ' Kestanelik' olarak değiştirilmiş bu güne de bu isimle gelmiştir. Bu ismin köyün etrafında bulunan kestane ağaçlarından dolayı verildiği zannedilmektedir. 1965 yılında İstanbul'un pilot köyü olarak seçilmiştir. Bu özelliği bugün de devam etmektedir. 

Kestanelik köyü, Yıldız dağlarının güney doğu uzantısında bulunan Bağlar tepesi'nin doğu yamacına kurulmuştur. Köyün mülki sınırları içinde bulunan arazi peneplen bir yapıya sahip olmakla birlikte ovalık toprakları da çoktur. Doğusunda Örcünlü, batısında Oklalı, güneyinde İzzettin, kuzeyinde Çanakça köyleri bulunmaktadır. Çatalca'ya 13 km, İstanbul'a 60 km uzaklıktadır. Halkın % 50 si geçimini, ticari etkinliklerden % 20 si fabrikadan. % 10 u ise çiftçilik yaparak sağlarlar.

Muhtar                          : Mehmet ÇAKIR
Muhtarlık Tel               :( 0212) 794 3005
İlköğretim Okulu Tel  :
Kestanelik ÇPL           :
(0212) 794 2301
PTT                                :

Sağlık Ocağı                :

Kızılcaali

325 nüfuslu köyün geçmişi 250 yıl öncesine dayanmaktadır. Ahalisi 120 yıl önceki mübadelede gelen muhacirler ve köyün yerlileri olan gacallardan oluşmaktadır. Yerlilerinin Gacal olmasından dolayı bu köye Gacal köyü denmektedir. Ormanlık bir yapıya sahip olan köyün tarım arazisi engebelidir. Göletten, sulama kanalları vasıtasıyla sağlanan su ile tarım yapılmaktadır. Doğusunda Yassıören, batısında Örcünlü, kuzeyinde Durusu Gölü , güneyinde Baba Nakkaş Köyü bulunmaktadır. İlçe uzaklığı 17 kmdir. Köyün başlıca geçim kaynakları: hayvancılık, tarım, sebzecilik ve seracılık yapılmaktadır.

Muhtar                          : Ömer ENGİN
Muhtarlık Tel               :( 0212) 794 2386

Oklalı

Oklalı 1250 nüfuslu bir köydür. 1340 yılında Rumlar tarafından kurulmuştur. Rumlar Kurtulul Savaşından sonra köyü tamamen terk etmişlerdir. Bu günkü ahalinin bir bölümü 1923 yılında Selanikten gelen muhacirler'den , bir bölümü ise 1979 da başlayan göç ile Anadolu'dan gelen insanlardan oluşmuştur. 

Köy,Çatalca'nın kuzey batısında yer almaktadır. Ormanların tahribatı sonucu bölgenin bitki örtüsü antropojen step olarak karşımıza çıkmaktadır. Bölgede küçükbaş ' büyükbaş hayvancılık ve ayçiçeği buğday tarımı yapılmaktadır. Doğusunda Örcünlü ve Kestanelik, batısında Subaşı, Güneyinde İzzettin, kuzeyinde Çanakça köyleri bulunmaktadır. 

İlçeye uzaklığı 1 km olup ulaşım minibüs ve otobüslerle sağlanmaktadır. En yakın demiryolu Gökçeali köyündedir.

Muhtar                          : Ömer TAYLAN
Muhtarlık Tel               :( 0212) 794 2138

Ormanlı

Ormanlı 1300 nüfuslu bir köydür. Bölgedeki orman alanının fazla olması ve insanların da geçimini ormancıl

 

Site İçeriği İzinsiz Kullanılamaz CR